onsdag 19 juni 2019

ANNIKA RYDBERG var en av pristagarna 2014 ~ för fem år sedan ~ i Harry Martinson-sällskapets skrivartävling "I dialog med Harry Martinson"


ANNIKA RYDBERG 
"I dialog med Harry Martinson"

ANNIKA RYDBERG, som för fem år sedan var en av pristagarna i Harry Martinson-sällskapets skrivartävling  I dialog med Harry Martinson, bor fortfarande och arbetar som lärare i Göteborg. När hon år 2014 fick priset läste hon kandidat i Kreativt Skrivande på Linnéuniversitetet. Hon har senare fortsatt och läst både magister och master. Samtidigt med sin magister skrev Annika klart en diktsamling under handledning av Tommy Olofsson. En av dikterna ”Kväll vid vattnet”, är tillägnad minnet av Harry Martinson.

Kväll vid vattnet 

Utmed trädgårdens lutning 
kommer ljuset till ro. 
Kvalstret, inkräktaren 
har krupit in i kupornas 
vaxtäckta celler. 
Parasiten, spindeldjuret, 
Varroa destructor raserar 
det ordnade samhällets 
rutiner och struktur. 

*
Tyst vatten, spegel av moln. 
Insekterna intar luften 
omkring oss. 

Hallonen växer vilt 
längsmed sjökantens 
branter. Vi stannar 
och äter de mogna bären 
medan det sista 
av kvällens ljus 
skimrar över himlen 
och vattnet. 
Jordkroppen vrider 
oss sakta ut 
mot den tomma 
och ödsliga rymden. 

I landskapet borrar ett gruvbolag 
efter sällsynta jordartsmetaller. 
Dysprosium, yttrium, zirkonium. 
Dagbrott och ett brustet landskap, 
en bruten skog. Hotet och ängslan 
hänger över oss att brottet ska ge 
ett förgiftat vatten. 

(Till minne av Harry Martinson)

Samma år som Annika Rydberg mottog sitt pris under Harry Martinson-sällskapets årshögtid i Jämshög maj 2014, medverkade hon i september vid Bokmässan i Göteborg och presenterade några av sina dikter. Ingemar Lönnbom gjorde då också en intervju med henne. Annika betonade Harry Martinsons naturlyrik som mycket angelägen liksom att Martinsons sätt att väva in naturkunskap och etiska värden, är väldigt betydelsefullt. I Aniara blickar han väldigt långt framåt och han är idag mycket aktuell.


Annika Rydberg inleder med att läsa sin dikt "Gryningen" och fortsätter med ett par dikter som hon hade med i tävlingen I dialog med Harry Martinson, dikterna "Stomata" samt "Rymdfärd". Annikas närstudium av naturen i sina dikter är verkligen som en dialog med Harry Martinson och hon har också utblicken i världsrymden, påminnande om Aniara. Annika framhåller att hon är väldigt intresserad just av villkoren för våra liv, hur framtiden ser ut för oss som människor att vi, så anpassade till livet här på jorden, gör oss så utsatta samtidigt som vi har stora möjligheter, men vi måste vara rädda om vår jord. Här finns, liksom hos Harry Martinson en kritik, exempelvis mot bilismen.


Ur "Rymdfärd"

På ljusårs avstånd brinner
eldar, fusioner, kärnreaktioner,
stjärnor i rörelse kring
ursprungets mitt.
[…]
I rymden kan vi färdas, instängda i en kapsel, skyddade 
från solens giftiga regn. Livet på vår planet har gjort oss ömtåliga för stjärnors strålning. Livet på jorden har gjort oss starka i vår egen natur. Inom kapseln råder förhållanden som vi har anpassat till människoliv. Men om det skulle hända att höljet spricker och sprängs sönder, då svävar all materia fritt. Då är vi åter ursprungsstoff med möjlighet till något nytt. 


Beröringspunkter


Annika Rydberg skrev under sin kandidat även en essä, där hon bland annat har tagit in beröringspunkter med Harry Martinson. Under sin master skrev Annika ett helt annat projekt, ett konstnärligt examensarbete, som finns publicerat i Diva portal under namnet ”Horisontens linje ~ The Line of the Horizon"

Texten är en lyrisk vandring bland minnen i syfte att förtydliga jagets konstnärliga position i nuet. Arbetet rymmer reflektioner kring livets och skapandets villkor, medan den kreativa processen färgas av intryck från olika litterära gestalter bl.a Kris av Karin Boye, Glaskupan av Sylvia Plath,  Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, Anne Sexton, Marguerite Duras, Birgitta Trotzig, Mare Kandre, Åsa Nelvin och inte minst Harry Martinsons Aniara.

År 1956 skrev Martinson sitt ödesmättade epos. Människorna i Aniara flyr den strålningsskadade jorden men rymdskeppet kommer ur kurs och allt liv ombord dör medan skeppet fortsätter på sin färd genom rymdens tomhet. Nu, många år senare, går resan ännu snabbare. Förändringarna, jorden som urlakas, arter som inte längre kan föröka sig, städer som växer, befolkning som växer, bilars avgaser, flygens utsläpp. Bergrum som ska förvara kärnbränsle. 

Annika skriver att hon inte kan komma förbi frågan: Är jorden på väg mot en kommande tid av enklare livsformer? Är vi hotade av vår egen intelligens, av en intelligens som går utöver vår egen, som vi själva skapar? Massförstörelsevapen. Nedsmutsningen av vår jord, vårt vatten, vår luft. Harry Martinson skriver sitt lyriska rymdepos Aniara under mitten på femtiotalet, en tid då inte bara hoten från kärnvapen och kapprustning växer utan också konsekvenser av det moderna samhällets påverkan på miljön. Aniara varnar om  jordens undergång.

Embryo 

Det gulefattiga ägget, 
det som är människans. 
De första klyvningsfaserna: 
morula, bastula, gastrula. 
Cellernas rörelser och hur 
de förhåller sig till 
varandra. Groddbladen, 
gåtan som är vi. 

Urmun, urtarm, 
kroppshåla. 
Nerver, mun, 
matmältningshåla. 
Hjärna, fullständig 
tarmkanal. Sekundär 
kroppshåla 
och den fisklika tillvaron 
då ryggsträngen ännu inte 
är omgärdad av 
ett förkalkat skydd. 

Ryggraden, kotpelaren. 
Stunden då vi liknar 
den fullvuxna hajen 
med gälartärer och 
ett tvårumshjärta. 
Som simmande 
förfäder. Så likt. 

Förnimmelsen 
av det förgångna. 
Att andas vatten, 
att andas genom gälar, 
att öppna munnen 
och låta vattnet 
strömma 
mot de fina 
membranen. 

Att bryta 
genom 
ytskiktet. 
Att låta lungorna 
fyllas av luft. 
Alveolerna 
tätt omspunna 
av kapillärer. 
Gaserna vandrar 
in och ut, 
in och ut. 

Att vara där livet 
tar sin början. 
Att bli ett jag 
och du ett du, 
att bli vi.


Askjorden 

Det sura regnet faller 
ner genom granarna 
som tränger in i min trädgård. 
Skogsjorden är urlakad 
och tömd. 

Ett tunt lager av dött 
och nedbrutet täcker 
den grå askjorden, 
blekjorden. 
Mitt som jag ska ge dig 
att ta hand om. 

Tallskogsdoften över 
granarnas svepande grenar. 
Atmosfären håller 
fukten fången 
och låter regnet 
falla ner genom 
lagren av jord. 
Eftertrycken, spåren 
av det som var blir få 
i karga marker 
av podsol. 

٭ 

Växtligheten är ännu intensiv 
här inne i trädgården, 
så tät 
men inte längre ordnad. 
Och jag har rivit alla stängsel 
som höll de vilda djuren ute. 
Taggiga buskage 
av trassliga björnbär 
vittnar om 
en bortglömd gräns. 

Mossan tränger undan 
det varsamt odlade 
och örterna 
har svårt att hävda 
sin givna plats. 

Angiospermerna gömmer 
sina frön under dubbla 
integument. Hos gymnospermerna 
är fröna enkla och nakna. 
Lummern vandrar mellan träden. 
Isosporer bildar 
identiska kopior. 

Jag tänker att den sura jorden 
gör villkoren gynnsamma 
för de enkla livsformerna.
Vid sidan av skrivandet har Annika Rydberg också sin konst. Hon är utbildad skulptör men arbetar numera mer med akvarell och teckning. Ovan finns bilder från Lofoten och nedan en bild av bronsskulptur i Hisings Backa, Selma Lagerlöfs torg "Pojken och fågeln", som Harry Martinson-sällskapet tog del av i samband med Skrivartävlingen 2014. Annika gjorde den till Selma Lagerlöfs torg 1993. Skulpturen (150x25x80 cm, samt sockel) anspelar på Selma Lagerlöfs berättelse "Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige". Vi ser en pojke med en gås i famnen. Ett formmässigt möte uppstår i näbbformen som återkommer i pojkens mössa. Kanske vill konstnärinnan gestalta en resas dubbla betydelse, både i form av den inre resan likaväl som den fysiska. Torget är nu under ombyggnation men Annikas skulptur har blivit återplacerad.

POJKEN OCH FÅGELN 
av
ANNIKA RYDBERG 

Under fyra års tid gick Annika på ett par olika konstskolor och utbildade sig till skulptör. En av hennes lärare, skulptören Graham Stacy, talade varmt om författaren Harry Martinson. Graham hade gjort en skulptur av luffaren Bolle från Vägen till Klockrike.  Skulpturen Bolle av Graham Stacy finns vid Stadshusplan i Mölndal, utförd 1984. 
Annika har läst matematik, fysik, kemi och biologi på Göteborgs universitet. I en kurs i mikro- och makrokosmos föreläste kärnfysikern Göran Nyman parallellt med astronomen Marie Rådbo. Bilden av mikrokosmos ställdes bredvid bilden av makrokosmos. Att se kontrasterna och sambanden förändrade Annikas upplevelse av verkligheten.

Kjell Espmark beskriver i Mästaren hur han under ett besök hos Martinson får ”lyssna till några försök att definiera de elementära begreppen i aforistisk form”. Martinson läser den ena dikten efter den andra. Det är små naturdikter och Espmark skriver att han senare skulle återfinna en del av dem i samlingen Tuvor. Espmark menar att Martinson med dessa dikter når förbi det som är människan, att Martinson vill nå de grundläggande krafter och fenomen som är bortom oss.
Samtidigt finns hos Martinson oron inför de förändringar som människans påverkan på naturen kan komma att föra med sig. Den kritiska synen på den västerländska teknologiska utvecklingen står sida vid sida med iakttagelser av naturen. 

Harry Martinsons oro är en fruktan som Annika delar. Texterna i Aniara visar hur ömtålig och skör människans existens är och att ett liv utanför jorden knappast är möjligt. Martinson ord finns i Annikas tänkande: ”En oanständig kroppsdel blir vår hjärna/ som deporterat oss till Hades höst.”

Essäsamlingen Gyro publicerades först efter Martinsons bortgång. Martinson sökte en princip som kunde komplettera de orsakslagar som styr den naturvetenskapliga beskrivningen av verkligheten. En andra upplaga som Harry Martinson-sällskapet gav ut kompletterades med en inledning av Ulf Danielsson. Danielsson ställer frågan om man kan se det som att Martinson föregrep den genetiska koden, prövar tanken: gåtan, gyrokompassen, den genetiska floden, evolutionens kraft. Rörelsen som är livet, som är vi, som är du och jag. Det avgörande. Livets ”gyralitet”.

I boken Mästaren lyfter Kjell Espmark fram begreppet ”gyralitet” och menar att Martinson såg en princip som både fungerar som moralisk regulator och som styr balansen i naturen. Fruktan är, skriver Espmark, att ”gyraliteten” sätts ur spel.

Jonsered

I slutet av romanen Vägen ut beskriver Martinson hur huvudpersonen Martin kommer till stationen i X:red, hur han möter Damen som ser till att han får arbete. Annika känner igen sjön Aspen och det lilla brukssamhället Jonsered. Utanför Jonsered har Annika ett litet hus som är ett andningshål och en tillflyktsort. I skogen, omgiven av lövträd, omgiven av tall och gran. Många av hennes dikter har inspirerats av naturen som kantar trädgården. I medvetandet finns att Martinson en gång har varit här.

Göteborgs universitet på Jonsereds herrgård
fyllde tio år 2014, samma år som 
Annika Rydberg, i Jämshög mottog pris i 
Harry Martinson-sällskapets Skrivartävling
"I dialog med Harry Martinson" 
Rune LiljenrudInga kommentarer: