lördag 14 maj 2022

”Ensam dam bland 17 herrar” - Elin Wägner i Svenska Akademien


Marianne Enge Swartz
 i kopia av Elin Wägners Akademieklänning


I Bergs bygdegård, i en innehållsrik och belärande monolog av Marianne Enge Swartz: ”Ensam dam bland 17 herrar”, möter vi Elin Wägner på kvällen när hon kommit hem efter sitt inträde i Svenska Akademien den 20 december 1944. Marianne Enge Swartz som var med och startade Elin Wägner-sällskapet 1990 och var dess ordförande under två decennier, framträder här i en kopia av Elins Akademieklänning, som finns på Elin Wägners Lilla Björka i Berg. Programmet är Elin Wägner-sällskapets inslag i årets Elin Wägner-vecka 13-22 maj 2022 och tecknar Elin Wägner som Journalist, Författare, Feminist, Fredsaktivist, Miljökämpe och Civilisationskritiker. Harry Martinson, som 1949 efterträdde Elin Wägner på stol 15 i Svenska Akademien, nämner i sitt inträdestal något som upplevs högst aktuellt i det säkerhetspolitiska läge som just nu råder:

"Jordfrågan var för henne framtidens fråga framför alla andra. Att hon såg världens framtid ligga på landet och att hon predikade för denna sak, låg i klar linje med hennes livssyn i stort. Gandhi blev hennes Rousseau inte minst emedan han sagt att av alla svåra politiska problem var folkträngselns det värsta, därför att det förde alla andra problem med sig i en härva.
   Mot slutet av hennes liv stod det allt mer klart för henne, att det moderna kriget svarar mot den moderna stadscivilisationen, och att Buddas tanke om ett 'tingens hjul' var en sanning för alla tider. När hon upptäcker detta talar hon om den 'industriella skruven', vilket i själva verket är en klar och nysaklig översättning av det 'tingens hjul' Gaotama Budda varnade för. En högindustriell värld verkande i en tid utan god vilja, måste med nödvändighet göra krigen större, tätare på varandra följande och fruktansvärdare än förr. Den som gör sig blind för det faktum att det går en linje mellan exempelvis motorismen och striden om oljekällor är blind av självmotsägelse. Ty detta är att förneka orsaksbundenheten hos en materialism som man i övrigt helt och hållet bejakar.
   När Elin Wägner klart insåg det direkta sambandet mellan maskincivilisationen som sådan och de alltmer maskinellt förda krigen, närmade hon sig tankegångar som man kan återfinna hos den fornkinesiska taoismen där de finns uttryckta i tänkespråken om den lugna dalen, eller på vårt litteraturpris: idyllen.
   Vår tid är den fartberusande människans tid, där idyllen förtalas i sådan omfattning att det bukoliska, det halkyoniska och det arkadiska samtidigt drabbas av detta förtal. Man förstår Elin Wägners förtvivlan när hon upptäckte att våra krigs fartmodell är vår freds fartmodell.  Då talar hon i 'Vinden vände bladen' om den moderna människans missbruk av de skapade tingens tjänst. Detta hade Johann Arndt varnat för, och hon för vidare hans varning."


Rune Liljenrud 


söndag 8 maj 2022

Harry Martinson diktmetafor "Insekterna" ur Dikter om ljus och mörker, bjuder en tolkning av det nuvarande säkerhetspolitiska läget

Ukrainas och Sveriges blågula flaggor vajar tillsammans
här utanför Alvesta bibliotek

Insekterna
Insekterna som kilar på bladen och löven 
i över- och undersides gång över
knickade och knäckta grenverk 
och på de vindbrutna
grässtrånas broar.
Deras vakenheter ligger tätt inpå blåsten 
punktprecisa i nuens delar.
Ett blåstkast inte bevakat 
kan vara en olycka,
en hård blåst en bortförare
hän mot främlingsskap 
insektsmil fjärran från hemtuva och välbekanta löv.
Riktmärken förlorade, 
doftspår förblåsta och fjärran.
Tillvaron förvirrande.
Det blåser hela dagen i obekant land.
Och natten är lömsk bland stickande främlingar
som försvarar sina tuvor, sina invanda löv.
Så blir också människan driven hän,
kastad av och an
av en världsblåst med väldigare kraft.
Hon förvandlas till vilsekommen myra,
plötsligt kastad in
i kamp för sitt liv i främmande land.
Hon sänder ett insektsbrev hem
över förvirrande världskarta
som föreställer förändringens länder.
Hon är som en insekt med vapnet redo
eller som en slända,
vingskavd av stötar mot främmande strån
Sällan når hon hem igen om det hårdnar alltmera 
och blåser emot under dagar och år. 
HARRY MARTINSON: Dikter om ljus och mörker

I intervju om diktsamlingen Dikter om ljus och mörker, säger Harry Martinson till Carl Magnus von Seth: "Om det riktigt svåra skriver man lyrik". Med metafor från insekternas liv konkretiseras tillvaron, "en hård blåst en bortförare /hän mot främlingskap /insektsmil fjärran från hemtuva". 
"Det finns en ondska som delvis inte kan hjälpa sig själv att bli något annat och till dem räknar jag känslokylan och känslodöden. Det är ett problem så svårt att man skriver dikter om det, av den anledningen att man kommer lättast fram till att det måste antydas och att andra ska tänka vidare över samma problem. Känslodöden finns och utesluter ingalunda de grymheter som vi annars förbinder med raseriet eller fanatismen. Känslodöden kan vara så infernaliskt närvarande i världen..."
Harry Martinson diktmetafor Insekterna
bjuder en tolkning av tillvaron 
under nuvarande säkerhetspolitiska läge.Einar Ekberg (1905-1961) var den andliga sångens främste tolkare. Under andra världskriget hade han också visor och fosterländska sånger på sin repertoar. Beredskapssången Hälsa till pojkarna där ute  

sjöng Ekberg in för Sonora november 1939 till Willard Ringstrands orkester, få månader efter krigsutbrottet.  


BEREDSKAPSSÅNG 


Hälsa till pojkarna där ute  

som står vakt kring vårt fädernehem 

Hälsa till pojkarna där ute  

att vår tanke är ständigt hos dem. 

  

Här spirar brodden i vårliga regn 

här ligger stugan i skogarnas hägn 

här brusar forsen i skummande svall 

här susar nordan i granar och tall. 

  

Fädernas fejder gav fredliga nejder  

där vi fått bygga och bo 

arvet vi akta, värna och vakta 

runt våra kuster i fosterländskt mod. 

  

Hälsa till pojkarna där ute  

som står vakt kring vårt fädernehem 

Hälsa till pojkarna där ute  

att vår tanke är ständigt hos dem. 

  

Vi bjuder i vänskap all världen vår hand 

en önskan få leva i ro på vår strand 

och hoppas att hundraårsfreden består 

hur än stormar runt själen går. 

  

Hälsa till pojkarna där ute  

som står vakt kring vårt fädernehem 

Hälsa till pojkarna där ute  

att vår tanke är ständigt hos dem. 

  

_____________________________________________


Rune Liljenrud 

.