måndag 12 oktober 2020

HARRY MARTINSON ur hans sista diktsamling TUVOR, 1973: "Vi uppsöker gläntornas ljus / och bor till en del i städer / där vi får för oss / att vi är oss själva. / Ändå är vi vad vi är / ett granskogsfolk"

 Folklivsforskaren professor Bengt af Klintberg höll under Harry Martinson-sällskapets årshögtid maj 2011 i Brunnsvik, ett mycket uppskattat föredrag "Träd i Harry Martinsons och Werner Aspenströms diktning", vari han jämförde Martinsons och Aspenströms skildringar av träden, som spelar en viktig roll i bådas naturlyrik. 
Många diktcitat är hämtade ur Harry Martinsons TUVOR, bl.a  inledningsdikten Gran står tätt invid gran. "lnget träd är så vanligt förekommande i Martinsons diktning som granen, det träd som genom sin vanlighet står kanske allra lägst i trädens hierarki. Ingen svensk diktare har skrivit fler dikter om granen än han" framhåller Bengt af Klintberg. Furan det högresta mastträdet 
med kronan som en utsiktskorg i toppen 
spanar över vårt ändlösa innanhav av gran 
där vi år från år och våg från våg 
intill döddagar kan räkna hur gran försvinner bland gran. 
Överallt omkring oss denna vår fördystrande fiende 
och brusande vän. 
Vad vore vår värld utan granar, 
utan massaved, julgran och gravens ris. 
Vad vore den utan det skydd som granen ger 
och utan de skuggande sagor 
som bara kan berättas av granar. 
Vi uppsöker gläntornas ljus 
och bor till en del i städer 
där vi får för oss 
att vi är oss själva. 
Ändå är vi vad vi är 
ett granskogsfolk 
och med gran skall vi myllas. 
Hemlöst förbundna i städer och byar 
lever vi med vårt tungsinne försänkta i gran. 
Granarna brusa. 
Verklighetstungt och med gransagans sus 
befaller de över våra år 
och skyddar den barrtunga ande 
som susar inom oss, 
vår ande av gran. 

DAVID THURFJELL hämtar titeln till sin bok GRANSKOGSFOLK, 2020 från denna dikt ur Harry Martinsons TUVOR, 1973. 

"I  Granskogsfolk tecknar David Thurfjell den svenska naturkärlekens religionshistoria, från fornnordiska föreställningar om en besjälad vildmark, över de katolska och lutherska periodernas folktro och troslära, till den moderna tidens exploatering och naturromantik", skriver förlaget NORSTEDTS. Kapitelrubrikerna är inbjudande och läsupplevelsen bjuder fördjupning i Harry Martinsons diktning:

  1. Änglamrk och himlakropp
  2. Känslan av en gräns 
  3. Naturupplevelses psykologi 
  4. Arvet från hedendomen 
  5. Det lutherska bondesamhället 
  6. Brottet med det förflutna - och längtan tillbaka 
  7. Romantiseringen av naturen och jaget 
  8. Sekulariseringens paradoxer
  9. En erfarenhet höjd i tystnad
10. En djupekologisk vändning 


DAVID THURFJELL är religionshistoriker och professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola i Stockholm. 


Rune Liljenrud 


Inga kommentarer: