onsdag 14 juli 2010

DEN GODARTADE MÖJLIGHETEN ~~~~~~~ Quo vadis humanitas?


1948 startade i Göteborg Quo Vadis, en tidskrift som enligt Alf Ahlbergs inledning i det första häftet, ville levandegöra "ett rikt arv av livsvisdom" för att vara ett hjälpmedel i humanitetens kamp mot krig och förstörelse. I detta syfte publicerade man, med mycket påkostad typografi, en rad högst olikartade bidrag, bl a av Harry Martinson om Taoismen (nr 1).

Quo Vadis, som utgavs av Rundqvists boktryckeri i Göteborg, utkom med 4 utgåvor under åren 1948-1950, häftade och med omslag av "knäckebrödsaktig" kartong, 232 x 304 mm (bild).
Fil. dr. Alf Ahlberg blev 1927 lärare vid arbetarrörelsens folkhögskola, Brunnsvik, och var dess rektor 1932-1959.

Under tiden 6-8 maj 2011 förläggs Harry Martinson-sällskapets årshögtid till Brunnsviks folkhögskola, där det blir tillfälle att dela
"ett rikt arv av livsvisdom"
- i samarbete med Dan Andersson Sällskapet.Till Alf Ahlbergs inledning Quo vadis humanitas? i häfte 1, finns en bild av den grekiske filosofen Platon (427-347 f. Kr) och ett tänkespråk av honom "Allting tiden förmår. Under årens växling den mäktar ändra så öden som namn, ändra gestalt och natur." Därefter följer - i tolkning av Hjalmar Gullberg - tänkespråk av den joniske filosofen Xenofanes (570-480 f. Kr) "Om filosofien och idrotten, gudarna och Den ena guden." Professor Alf Nyman har så en höglärd artikel om "Vandringar med Sokrates".

Efter de antika filosoferna kommer Harry Martinsons bidrag
DEN GODARTADE MÖJLIGHETEN, som inleds med frågor:


VAD ÄR GODHET? Vad är sanning? Står sanningen bortom all värdering? Eller finns det en godartad naturlig möjlighet som gör, att allt jäktande efter sanning bara är ett spring över ån efter vatten? De gamla taoisterna i Kina skulle svarat: sanningen är. Vi existerar genom den. Vi vilar i den. Tillvaron och världen är till sin natur sann.


De kinesiska tecken, som inleder artikeln, betyder koncentration, anspänning av själskrafterna mot ett mål, och strävan efter harmoni.

När jag bad poeten Li Li - 2009 års Klockrikestipendiat till Harry Martinsons minne - kommentera bilderna till Harry Martinsons Tao-artikel, skrev han: "Roligt att se en doft av Harrys själ". Filosofen Lao-tse, (604-531 f. Kr) nedlade i boken Tao-te-king eller Boken om Tao (vägen) och te (dygden) sin lära och livssyn.

Harry Martinsons tankar i artikeln om Taoismens väsen låter sig här omöjligen kort sammanfattas, men några artikelcitat kan visa på djup naturreflexion och "en personlig och starkt inlevd filosofisk syn på de aktuella kultur- och livsfrågorna", nära den som finns i Harry Martinsons diktsamling Passad, 1945.

"Taoisternas kärlek till naturen var inte en förälskelse i det sensationella, ingen orkidéjakt full av fanfarer och utrop. I stället innebar den, att mänskan dagligen gjorde sig nymedveten om att naturen är kulturens fond, grund och uppehållare."

"Taoisterna utgick ifrån att människan kunde finna sig själv först genom naturen. Och genom att hon tolkade naturen så, att hon däri fann innesluten också den godartade möjligheten, skulle hon genom naturen och genom att själv vara naturlig, nå fram till människokärleken, den lugna, fria och öppna människokärleken, utan kramp och utan hets."

"Taoismens vise som tänkte utifrån åkern och landskapet och byggde en tänkespråksvärld i vinden, vid havet och under sol och måne förutsåg detta. De förordade enkelhet, utsökthet genom det enkla, öppenhet och frihet."


"Större delen av allt det som är Kinas insats i konstens kosmos lever som ett lysande bevis på utsökthetens livskraft genom enkelheten, förfiningens ständiga återfödelse genom återböjningen till mullen och vattnet, till trädet och floden, till molnet och solen."


Inte minst texter ur diktsamlingen Passad, 1945 - "Till mognadens sång", "Passader" och diktsviten "Li Kan talar under trädet" - kan ses som bakgrund till Harry Martinsons artikel i Quo Vadis om Taoismen. Johan Lundberg antar att den livserfarne gamle visdomsmästarens namn Li Kan har Martinson lånat från en kinesisk bambumålare.

Med åren förstår du det förfinades lugn,
den moraliska symbolen i källans lugne måne, eller det
efter åratals försök fångade luftskimret på en bambugren.

Kinas sidenmålningar blevo till under filosofers händer
i tider av ständiga krig, skakningar, övergrepp och vedervärde.
Och de blevo till under fred, men under samma aktgivande
på vad som är Tao eller Vägen.


Ur Passad, "Tankar under ett svårt oväder"


Välkommen att bidraga med "Upptaktsartiklar" inför Harry Martinson-sällskapets årshögtid den 6-8 maj 2011 på Brunnsviks folkhögskola!
Samarbete sker med Dan Andersson Sällskapet och andra lokala, litterära sällskap och intressegrupper. Vikt läggs vid att lokala författare blir presenterade.


Blå bergvallmo, Mecono'psis betonicifo'lia,
art i familjen vallmoväxter - härstammar från Kina

Rune Liljenrud

1 kommentar:

cgg sa...

Vad roligt att Harry Martinson-sällskapet kommer till Brunnsvik i vår. Ni är varmt välkomna!